2010

Referat Generalforsamling 7. oktober 2010

Afholdt i Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg

Referent: Niels Juul

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Beretning.
5. Godkendelse af regnskab og budget.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af kasserer. (Lige år.)
9. Valg af bestyrelse.

a. 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

b. Jens Johansen (genopstiller ikke).

c. Kay Werner Nielsen (genopstiller).

10. Valg af Suppleanter.

a. Niels Juul Boholm

b. Jonas Søndergaard

11. Valg af revisor og revisor suppleant.

a. Revisor. Carsten Jespersen

b. Revisor suppleant. Christian Kirkegaard.

12. Evt.

Referat:

Valg af dirigent.

Poul Bluhm blev valgt som dirigent

Valg af referent.

Niels Juul valgt som referent

Godkendelse af dagsorden.

Dirigent godkender dagsorden og konstaterer at Generalforsamling er lovligt varslet og indkaldt.

Dagsorden uddeles til alle fremmødte, ialt 17 deltager i generalforsamlingen.

Beretning.

Jens Johansen er desværre på sygehuset og derfor forhindret i at deltage. Jens har skrevet en detaljeret beretning som er kopieret og uddeles til de fremmødte medlemmer. Beretningen er vedhæftet referatet.

Kay læser referatet op for de tilstedeværende og takker Jens for den store entusiastiske indsats han igennem en årrække har ydet for Ålborg skiklub.

Beretning er godkendt af generalforsamlingen

Godkendelse af regnskab og budget.

Egenskabet blev omdelt til alle, Frank lavede en detaljeret gennemgang af regnskabet, med supplerende information fra Carsten (Revisor).

Regnskabet der denne gang strækker sig over 1 ½ år kan være vanskeligt at sammenligne med de foregående års regnskab der strækker sig over 1 år (Kalenderår). Dette bliver til gengæld nemmere til næste år når regnskabet igen strækker sig over 1 år (1. juli 2010 til 30. juni 2011).

Frank rettede en stor tak til Lisbeth for det vel udførte arbejde med at lave dette års regnskab og for Lisbeths indsats som klubbens kasserer.

Der var på generalforsamlingen er god debat om regnskab om muligheder for at reducerer udgifter og øge indtægter.

Generalforsamlingen godkendte regnskaber med følgende to forbehold:

Sætning “Egenkapital ultimo 2009” rettes til “ Egenkapital medio 2010”

Revisorpåtegning ændres “der er ikke fundet overensstemmelser” til “ der er fundet overensstemmelse”

Efter godkendelse af regnskab gennemgik Frank Budget for 2010/11

Igen en god diskussion især omkring den foreslåede kontingentforhøjelse, kontingent har været uændret igennem en del år.

Fastlæggelse af kontingent.

Afstemning om bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år

Familie 600,-

Senior 400,-

Junior 150,-

Stemmer for: 4

Stemmer imod: 12

Stemmer blank: 1

Forslaget forkastet

Torben stillede følgende forslag:

Familie 575,-

Senior 375,-

Junior 175,-

Stemmer for: 10

Stemmer imod: 3

Stemmer blank 4

Forslag vedtaget

Herefter blev der stille forslag om at

ændre Junior kontingent fra 175,- til 150,- kr

Stemmer for: 10

Stemmer imod: 1

Stemmer blank 6

Forslag vedtaget

Generalforsamlingen vedtog hermed følgende kontingenter for det kommende år:

Familie 575,-

Senior 375,-

Junior 150,-

Indkomne forslag.

Der var ingen indkommende forslag

Valg af kasserer. (Lige år.)

Ingen af de fremmødte ønskede at stille op til valg som kasserer. Den nye bestyrelse vælger en fra bestyrelsen til at varetage rollen som kasserer

Valg af bestyrelse.

Kaj Werner Nielsen, genvalgt til bestyrelsen

Pia Mortensen, valgt til bestyrelsen

Tine Riis, valgt til bestyrelsen

Da der ikke var flere fra den fremmødte forsamling som ønskede at opstille til bestyrelsen, bliver den nye bestyrelse på 6 medlemmer.

Valg af Suppleanter.

Niels Juul Boholm, valgt som suppleant

Torben Andersen, valgt som suppleant

Valg af revisor og revisor suppleant.

Carsten Jespersen, valgt som revisor

Christian Kirkegaard, valgt som revisor suppleant

Evt.

Ingen forslag til eventuelt

 

Beretning til generalforsamlingen i Aalborg skiklub torsdag d. 7 oktober

Rulleski:
Aalborg skiklub gik i foråret 2010, ind i et samarbejde med Dansk Skiforbund omk. Udbredelse af kendskabet til rulleski. Der er siden opstart, blevet uddannet 3 rulleski instruktører, samt investeret i rulleskiudstyr. Der er ligeledes omtaget et væsentligt beløb fra Aalborg kommune til projektet. Projektet er et tilbud til alle interesserede, dog med en forventning om, at deltagere melder sig ind i klubben, når man har deltaget et par gange i aktiviteten. Projektet er også tiltænkt, at blive et tilbud, til kommunale institutioner, i takt med, at bevægelse og anderledes aktiveringstilbud tænkes ind i unges aktivitets tilbud.

Rulleskitræning startede op i starten af sommeren og var lagt om tirsdagen. Efter opstart af skigymnastikken er det lagt om mandagen og om mandagen er det ved foreningshuset og primært tekniktræning. Som noget nyt er vi startet med også, at træne i weekenden og der er fokus ”km. I skiene” og ikke teknik. Vi indtil nu løbet/rullet på rulleskøjte banen i Aalborg Øst.

Klubudvikling:

Bestyrelsen har holdt fast i det konstruktive samarbejde med Dansk skiforbund v. Tom Jensen. Samarbejdet har været meget givende og specielt har bestyrelsen profiteret af, at uddelegere ansvars områder, således, at alle ved, hvem der står for hvad. Denne rationalisering har betydet en væsentlig reducering i arbejdsbyrden for det enkelte bestyrelsesmedlem, Idet man i det daglige ved hvem der står for hvad og man ikke skal tage stilling til alt.

Der arbejdes også bevidst på orientering fra de forskellige udvalg og ansvarsområder, så bestyrelsen løbende er orienteret. Ligeledes, tilstræbes det, når det er muligt, at 2 personer står for et ansvarsområde. Disse tiltag for, at undgå tidligere tiders nedgang eller lukning af områder, når den ansvarlig af forskellige grunde, så sig nødsaget, til at trække sig.

Afgående medlemmer i bestyrelsen:

Siden sidste generalforsamling har 2 medlemmer af bestyrelsen, valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takker Laila og Gurli for et stort og engageret stykke arbejde og beklager, at de ikke længere havde tid til bestyrelsesarbejdet.

Nye medlemmer i bestyrelsen:

Det lykkes ikke bestyrelsen, at få begge de ledige pladser besat, men en stor tak til Niels for med så kort varsel, at træde ind i bestyrelsen og det store arbejde som Niels har lagt i klubben.

Styrketræning:

Styrketræning er igen startet op i dette efterår og i en styrket form, sammenlignet med sidste år. Der er sket væsentlige forbedringer på lokaler og udstyr, samt klog af skade fra sidste år, er strukturen i instruktionen forbedret. Stor tak til Alis for tilbuddet om hjælp med at sikre kontinuitet i aktiviteten.

Skigymnastik:

Skigymnastikken om tirsdagen køre videre i sin tidligere form og er stadig klubbens mest benyttede aktivitet. Som noget nyt, eller i hvert fald en opfølgning på sidste år, så fortsætter skigymnastikken på Træningshøjskolen, på Annebergvej. Pba erfaringerne fra sidste år og et stadigt stigende deltager antal, prioritere klubben igen i år 2 gymnastik tilbud.

Langrend:

Langrends afdeling har stadig de 2 faste ture i uge 6 og 10 og igen i år er uge 6 turen i samarbejde med Aalborg seniorsport. Klubben håber igen i år, at vi får en vinter som sidste sæson, med de muligheder det giver for langrendsløb herhjemme.

Alpint:

Igen i år er der et meget flot program på alpin siden, med ture til både syd og nord.

Sæsonen starter med den traditionelle tur i uge 49, som arrangeres af Hobro skiklub, men som vi efter aftale kan koble os på. De sidste 2 sæsoner har Aalborg skiklub dog været dårligt repræsenteret på denne tur.

Uge 2 er der turen til Sierre Chevalier som på få år har udviklet sig til en succes på højde med de gamle ”superture” og kan vel efterhånden kaldes en tradition. Uge 3 er det Kaltenbach turen og den behøver vel ingen nærmere omtale, da den efterhånden er en institution i klubben. Uge 8 går turen til Saalbach. Der er pt. ikke så mange tilmeldinger, men i lyset af erfaringerne fra sidste år, så kom tilmeldingerne også meget sent sidste år. Uge 12 går turen til Les 2 Alpes og der er pt. ingen tilmeldinger. Der var heller ikke så mange deltagere på turen sidste sæson, hvilket er synd for prismæssigt og oplevelsesmæssigt er det virkelig gode tilbud.

Stor tak fra bestyrelsen til Poul, Lizzi og Kay for deres arbejde med at arr. klubbens ture.

Ungdom/konkurrence:

Konkurrence løbere er næsten ikke eksisterende i klubben. De få der er, er til gengæld i absolut topklasse. Det er dog klubbens store ønske, at der kom større bredde i vores konkurrenceløbere og at flere unge fik lyst til, at prøve kræfter med konkurrence momentet.

Klubbens instruktører melder tilbage, at på nogen af klubbens ture, er der en pæn deltagelse af unge i skiundervisningen og medlemsmæssigt, kan vi se, at de er der, men det er ikke lykkes, at få et ungdoms hold op og stå som i ”gamle” dage.

Frivillige:
Gennem de sidste par sæsoner, har der været en stigning i de frivillige som vil lægge et arbejde i klubben. Der har også været bærende frivillige kræfter, som har forladt det frivillige klubarbejde. De personer som ved denne generalforsamling, forlader bestyrelsesarbejdet, har valgt, at foresætte som frivillige, hvilket er med til, at styrke klubben generelt. Meget klub arbejde har ligget på bestyrelsen og en meget lille gruppe frivillige. Denne form har også synliggjort faren ved, at nogle områder sortere under 1 person.

Medlemstilgangen:
Det er med stor tilfredsstillelse, at bestyrelsen kan konstatere, at det lange seje træk gennem de sidste år har vendt en medlems nedgang til en væsentlig medlemstilgang. Der har ikke været nogle ”guldæg”, men det har været resultatet af øget aktivitetsniveau og arr., som alt sammen har ”dryppet” nye medlemmer af gennem de sidste år. I 2007 var klubben nået ned på 343 medlemmer. Det er i dag vendt til 465 medlemmer. Der er dog stadig et stykke til midt halvfemsernes 600 medlemmer. Med det nuværende aktivitetsniveau og en stadig prioritering af profilering ved forskellige arr., så er der ingen grund til, at tro, at udvikling skulle vende.

De sidste år har disse initiativer kostet klubben en del penge, men da klubben var ”rig”J var det ikke noget problem. Klubben har fået en masse erfaringer og har fundet et økonomisk niveau der bestemt er bæredygtigt ift mængden af aktiviteter.

Forbundsbladet:
Det er bestyrelsens vurdering, at forbundets skiblad, ”skimagasinet”, ikke har den store appel til størstedelen af klubbens medlemmer, hvorfor klubben lige nu er i dialog med forbundet omkring fravælgelse af forbundsbladet. Forbundsbladet repræsentere en væsentlig udgift for klubben.

Kontingent forhøjelse:
Der har ikke været kontingent forhøjelser meget længe og det primært fordi klubben havde en væsentlig egenkapital. En del af denne kapital er blevet brugt og samtidig har klubben oplevet øgede udgifter. De væsentligste er udgifter til instruktører, forbund og eget skiblad. Samtidig er indtægterne dalet, det kommunale til skud er faldet markant.

For, at opretholde det høje aktivitets og serviceniveau, skal klubben nu forholde sig til en kontingent stigning. I den forbindelse kan nævnes, at Aalborg Skiklub ligger meget lavet ift. andre klubber med lignende tilbud til medlemmerne..

Bestyrelsen har et forslag til stigningen, men størrelsen og om det skal være en engangs stigning eller i rater, er generalforsamlingens beslutning.

Trækker sig ved generalforsamlingen:
Niels Juul Boholm ønsker ikke, at stille op til valg ved generalforsamlingen. Niels trådte til som suppleant og har lagt et stort stykke arbejde i bestyrelsen, hvilket bestyrelsen er meget taknemlig for. Niels fortsætter i klub arbejdet som frivillig.

Jens Johansen trækker sig som formand og ønsker ikke, at stille op til bestyrelsen, men fortsætter som frivillig.

Instruktører:
Klubben råder efterhånden over et stort og kompetent instruktør ”korps”. Det har kostet klubben en del, at støtte de nye instruktører økonomisk de sidste sæsoner, men det har været en god investering. Klubben har i dag et udvalg som fordeler instruktør opgaverne og vurdere instruktør behovet, på de respektive ture.

Venlig hilsen
Bestyrelsen